Rainer Seele

Rainer SeeleRainer Seele is CEO of OMV.